Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Obnova zgrade Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva financija ŽZH kroz 2 LOTA" za LOT 2 - Radovi obnove fasade i prateći radovi