Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja "Nabava kopir aparata, telefona fax, analognih telefona i fotoprinteri"